Odsetki podatkowe zamiast ustawowych w transakcji

Pytanie: Otrzymałem z e-sądu odmowę wydania nakazu zapłaty z powodu braku podstaw. Nie rozumiem tego kompletnie dlatego proszę o pomoc w wyjaśnieniu co źle napisałem w pozwie. W jaki sposób drogą elektroniczną mogę napisać skargę na orzeczenie referendarza. Poniżej postanowienie sądu:

„(…) postanawia
wobec stwierdzenia braku podstaw do wydania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym przekazać sprawę do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
UZASADNIENIE
W dniu 15/10/2017 roku powód … złożył do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Sąd stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty (wątpliwości budzi roszczenie w części dotyczącej rodzaju dochodzonych odsetek od kwot wskazanych w pozwie w związku z brzmieniem art. 4a, 5,6,7, 8 i 13 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych w zw. z art. 55 i 56 ustaw z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, patrz też Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 5 września 2014 roku, sygn. akt I ACa 287/14, opubl: www.orzeczenia.ms.gov.pl). Dlatego też na podstawie art. 505 [33] § 1 k.p.c. przekazuje sprawę do rozpoznania sądowi właściwości ogólnej pozwanego (sprawa gospodarcza). Z tych powodów orzeczono jak na wstępie.”

Porada: Art. 7. Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych:

1. W transakcjach handlowych – z wyłączeniem transakcji, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny – wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.[6])), chyba że strony uzgodniły wyższe odsetki, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty (…)

Wygląda więc na to, że zamiast ustawowych odsetek za zwłokę powinien Pan domagać się odsetek za zwłokę zgodnie z Art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej który stanowi, że stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200 % podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2 %, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8 %.

Uzasadnienie wyroku który wskazał referendarz, jest tutaj: http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/$N/154500000000503_I_ACa_000287_2014_Uz_2014-09-05_001

Pierwszy raz dzisiaj zetknąłem się z czymś takim i z zakwestionowaniem przez sąd odsetek ustawowych w takiej sytuacji.

Obawiam się, że skarga nic nie da ale nie jestem pewien. Dawno już nie logowałem się do e-sądu ale tam chyba jest przy postanowieniu przycisk „wnieś skargę” czy tak jakoś.